Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Crash the Robot!

 

Crash the Robot! 

Bot go boom!

How to Play:

Use bombs and other mechanisms to manipulate each puzzle and destroy the robot. See the Walkthrough for hints...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét