Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Bob's Revenge

Game Info - A sidescroller with great graphics and sword swinging. Don't let them cut you as you try to slice.
Game controls - Left / Right Arrow Keys - Walk.
Up Arrow Key - Jump.
Down Arrow Key - Crouch.
C - Dash.
Z, X - Attack.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét