Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Aggressive Attack

Game Info - Move your squad and kill all the vampires.
Game controls - Mouse - Move.
Spacebar - Attack.
Shift - Select unit.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét