Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Sara's Cooking Class: California Rolls


Share this game:

Sink your teeth into some scrumptious homemade sushi!

How to Play:

Follow Sara's instructions to roll up a California twist on this Japanese classic.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét